Login  |  
     
     
 

25 August 2009
Il-Medicini ghall-mard kroniku.

Ta’ min isemmi li bhalissa ghadejjin diskussjonijiet bejn il-gvern, il-kamra ta’ l-ispizjara, il-GRTU, u s-sezzjoni ta’ l-importaturi tal-medicini tal-karma tal-Kummerc. Dawn qeghdin isiru bl-iskop li titranga s-sistema dekadenti ta’ kif jigu prokurati u distribwiti il-medicini li jinghataw b’xejn lill-poplu Malti u Ghawdxi ghall-mard kroniku, skond il-hames skeda ta’ l-att dwar is-sigurta’ socjali. Il-gvern qabel mal-partijiet imsemmija li biex tittiehed decizjoni irid ikun hemm qbil mal-partijiet kollha involuti. Ma dawn il-partijiet involuti ma hemm hadd li jirraprezenta lill-iktar grupp importanti ta’ nies ,li kollha ser jigu effetwati bid-decizjonijiet li jittiehdu, u dawn huma il-pazjenti infushom! Qieghed  jissemma li jistghu isiru xi hlasijiet fuq kull ricetta jew li l-pazjent ikollu jhallas xi persentagg ta’ kemm jiswew il-medicini li s’issa jinghataw b’xejn. Dan qieghed jinhema wara dahar il-pazjent wara li l-gvern ghamel fanfarunata shiha meta nehha il-mizata ta’ 50c fuq kull ricetta u qal li din kienet kontra il-kuxjenza socjali!

 


< Prev News Item | Next News Item >
 
 
 
 
 
   
Copyright © 2007 EtienneGrech.com