Login  |  
     
     
 

10 January 2009
L-insulina

                  Naghmel referenza ghall-ittra li dehret fuq it-Torca tal-Hadd 4 ta’

Jannar ‘08 bit-titlu  ‘Pillola gdida flok injezzjoni ta’ l-insulina kontra d-dijabete’. Filwaqt li naqbel mal-korrispondent fuq il-punt illi ghandha ssir

pressjoni fuq il-ministeru biex certi medicini tant bzonnjuzi jigu mizghuda

fuq il- formularju  tal-medicini tal-gvern u jinghataw b’xejn ,l-ittra

 u anke sorsi ohra f’gazzetti lokali taw l-impressjoni li harget xi

medicina li biha dawk li jiehdu xi forma jew ohra ta’ insulina jistghu jibdew

 jiehdu pillola kuljum flok l-injezzjoni ta’l-insulina. Din l-impressjoni mhijiex korretta u s’issa m’hemm l-ebda pillola li (hlief f’xi kazijiet eccezzjonali ) tista tnehhi l-bzonn li pazjenti li jiehdu l-insulina ma jkollomx bzonn dan.  Li tista taghmel din il-pillola  hija li f’certa kazi ittawwal iz-zmien  sakemm persuna diabetika li qeghda fuq il-pilloli tasal   

ghall-bzonn li tibda tinghata l- insulina meta il-kundizzjoni tad-dijabete tiggrava .

 


< Prev News Item | Next News Item >
 
 
 
 
 
   
Copyright © 2007 EtienneGrech.com